Објект: Изградба на ОУ “Кочо Рацин” во Општина Петровец

Инвеститор: Општина Петровец