Пречистителни станици за отпадни води Радовиш Кичево и Струмица

Изградба на Пречистителни станици за отпадни води (ПСОВ) во Радовиш, Кичево и Струмица Инвеститор: Министерство за финансии на РМ, преку Central Financing and Contracting Department (CFCD)

повеќе »»

Изградба на станбено деловен објект – Општина Аеродром

Објект: Изведување на градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.1 (08.01) со подземен паркинг на едно подземно ниво Комплекс источна индустриска зона во Скопје, општина Аеродром Инвеститор: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ                          

повеќе »»