Изградба на станбено деловен објект – Општина Аеродром

Објект: Изведување на градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.1 (08.01) со подземен паркинг на едно подземно ниво Комплекс источна индустриска зона во Скопје, општина Аеродром

Инвеститор: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ                          

Scroll to Top