Пречистителни станици за отпадни води Радовиш Кичево и Струмица

Изградба на Пречистителни станици за отпадни води (ПСОВ) во Радовиш, Кичево и Струмица

Инвеститор: Министерство за финансии на РМ, преку Central Financing and Contracting Department (CFCD)

Scroll to Top