РЕФЕРЕНЦА

Позначајни проекти

ОПИСИнвеститорИзнос
Изградба на детска градинка во наелба Сењак во Општина Штип
Договор бр.05-250/14 од 20.09.2018 год.
Центар за развој на Источен планински регион – Штип€ 695.843,52 ЕURO
Изградба на фабрика за производство на заштитна облека
со складишта во Илинден-
Скопје ГП 14,20 и ГП 14,26- Урбан блок 29 Локалитет 14 КО
Марино КП 263/38 и 263/39 Општина Илинден
Бр. На Договор 03-379/2 од 10.08.2017 и 0803-131/1 од 10.08.2017 год.
Друштво за конфекција на облека ТЕКСПОРТ ДООЛ извоз- увоз Скопје€ 2.296.075,73 ЕURO
Изведба на надворешна хидротехничка инфраструктура
за ТИРЗ Струмица Договор бр. 05-547/11 од 19.06.2017 и 0803-92/8 од 21.06.2017 год.
Дирекција за Технолошки Индустриски развојни зони (ДТИРЗ) € 955.997,52 EURO
Изградба на Пречистителна станица за отпадни води (ПСОВ)
во општина Радовиш (Лот 1)
Бр. на Договор 12-1067/1
Министерство за Финансии (ЦФЦД) € 5.740.234,60 EURO
Изградба на Пречистителна станица за отпадни води
(ПСОВ) во општина Струмица (Лот 3)
Бр. на Договор 12-1383/1
Министерство за Финансии (ЦФЦД) € 6.910.876,77 EURO
Изградба на Пречистителна станица за отпадни води
(ПСОВ) во општина Кичево (Лот 2)
Бр. на Договор 12-1384/1
Министерство за Финансии (ЦФЦД) Ministry of Finance € 8.253.029,11 EURO
Изградба на Основно Општинско Училиште Киро Глигоров
во населба Капиштец, Општина Центар – Скопје
Договор бр.09-852/49 од 28.09.2016 год. и Анекс договори
Општина Центар€ 6.412.772,00 EURO
Договор за соинвеститорска изградба на недвижност- објект
(станбена зграда) на КП бр. 13253,КО Центар
на ул. Пролет бр.9 Скопје, Имотен лист бр. 3402КО
Центар1 Бр. на договор 0307-262/2 од 16.10.2015
Инвеститори: Владимир, Дора, Јовица и Сашо Тантуровски € 700.000,00 EURO
Изградба на Фекален колектор по бул. “Партизански одреди”
од раскрсница со ул. “Московска” до раскрсница со бул. “8-ми Септември”
Град Скопје17.991.356,00 ден.
Реконструкција на канализациони мрежи по проекти, за период од 12 месеци
(вкупна вредност на рамковна спогодба 20.000.000,00 ден.)
Договор Бр. 0507-57/8 од 25.02.2016 и 0307-84/1 од 26.02.2016 год.
*Пренасочување на постоечка фекална канализација
Ø500 мм во новоизведениот фекален колектор Ø1000
на бул. Србија (0507-57/30 од 21.06.2016 и 0307-84/1 од 26.02.2016)
ЈП Водовод и канализација Скопје € 512.971,00 EURO
Реконструкција и изградба на систем за одведување на
отпадните води на територијата на Општина Кисела Вода 16-540/1 од 22.01.2016 год. /0803-20/2 од 21.01.2016
Општина Кисела Вода € 325.203,00 EURO with included VAT 20.000.000,00
Реконструкција и замена на водоводни цевки
(азбест цементни и поцинковани) од разни профили- по проекти 0507-65/38 од 06,10,2015/ 0803-271/1 од 07.10.2015 год.
ЈП Водовод и канализација Скопје € 1.951.219,00 EURO
Изградба на мала хидроелектрана со реф. Бр. 326 на река Љутачка,
К.О. Пехчево- Пехчево 0307-368 од 19.08.2015 год.
0803-232/1 од 20.08.2015 год.
ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани и Вардар Хидро ДОО € 626.000,00 EURO
Градежни работи за изградба на објект 02.291 Париска во Скопје
18-13701/1 од 13.11.2014/ 0307-585 од 12.11.2014
АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје47.423.729,44 ден.
€ 771.118,00 EURO
Изградба на склад за репроматеријали и готови производи
ПАТРА-ТЕКС во Виница ГП 1.11 Виница Блок 12 Парт 1 КО Виница КП 8851/16 0307-121/1 од 21.03.2016
Друштво за производство ТЕКСПОРТ ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ Скопје € 45.159,15 EURO
Изградба на фекален канализационен систем во с.Пиперево
колектор К0 и колектор К3 и фекален канализационен систем
во с.Ангелци колектор К2 во општина Василево, по принципот „клуч во раце“
Општина Василево € 363.016,00 EURO
Изградба на ОУ “Кочо Рацин” во Општина Петровец
Идентификационен Бр. MSIP-ICB-009-13
Договор Бр. 08-632/17 од 25.09.2013
Општина Петровец € 1.311.678,00 EURO
Изведување на градежни работи за изградба на станбено деловен
објект 3.1 (08.01) со подземен паркинг на едно подземно ниво
Комплекс источна индустриска зона во Скопје,
Општина Аеродром (Изведба на градежни, градежно занатски, занатски,
инсталатерски и други работи) 18-12674/19 од 19.04.2013 год.
ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ € 6.568.516,88 EURO

На следниот линк можете да ја погледнете целата наша референца од 1999 до 2019

Scroll to Top