Фабрика Текспорт Дооел

Објект: Изградба на фабрика за производство на заштитна облека со складишта во Илинден – Скопје

 Инвеститор: Друштво за конфекција на облека ТЕКСПОРТ ДООЛ извоз- увоз Скопје                                                                                                 

Scroll to Top