ПОЧЕТНА

ПОЧЕТНА

ЗАЛОЖБА НА РАКОВОДНИОТ ТИМ И ВРАБОТЕНИТЕ НА ВАРДАРГРАДБА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Животна средина “Вардарградба“ ДОО е компанија која како правно лице, со нејзиниот промет на работа и дејствување е вклучена во сите области на животната средина. Согласно со законската регулатива “Вардарградба“ ДОО има добиено Б-интегрирани еколошки дозволи и тоа: за локација Трубарево (Дозвола бр. 18/08-8490/13 од 25.07.2018 год.) издадена од Град Скопје, за локација Бардовци (Дозвола […]

ПОЧЕТНА, ПРОЕКТИ

Изградба на станбено деловен објект – Општина Аеродром

Објект: Изведување на градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.1 (08.01) со подземен паркинг на едно подземно ниво Комплекс источна индустриска зона во Скопје, општина Аеродром Инвеститор: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ                          

ПОЧЕТНА, ПРОЕКТИ

Фабрика Текспорт Дооел

Објект: Изградба на фабрика за производство на заштитна облека со складишта во Илинден – Скопје  Инвеститор: Друштво за конфекција на облека ТЕКСПОРТ ДООЛ извоз- увоз Скопје                                                                                                 

ПОЧЕТНА

NASLOV OBJAVA 123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

НОВОСТИ, ПОЧЕТНА

Наслов објава 1

Vrsam prmeni na tekst spored potreba. …. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only

НОВОСТИ, ПОЧЕТНА

Naslov objava ovde 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

Scroll to Top