ПРОЕКТИ

ПОЧЕТНА, ПРОЕКТИ

Изградба на станбено деловен објект – Општина Аеродром

Објект: Изведување на градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.1 (08.01) со подземен паркинг на едно подземно ниво Комплекс источна индустриска зона во Скопје, општина Аеродром Инвеститор: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ                          

ПОЧЕТНА, ПРОЕКТИ

Фабрика Текспорт Дооел

Објект: Изградба на фабрика за производство на заштитна облека со складишта во Илинден – Скопје  Инвеститор: Друштво за конфекција на облека ТЕКСПОРТ ДООЛ извоз- увоз Скопје                                                                                                 

Scroll to Top