ЗАЛОЖБА НА РАКОВОДНИОТ ТИМ И ВРАБОТЕНИТЕ НА ВАРДАРГРАДБА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Животна средина “Вардарградба“ ДОО е компанија која како правно лице, со нејзиниот промет на работа и дејствување е вклучена во сите области на животната средина. Согласно со законската регулатива “Вардарградба“ ДОО има добиено Б-интегрирани еколошки дозволи и тоа: за локација Трубарево (Дозвола бр. 18/08-8490/13 од 25.07.2018 год.)

повеќе »»

Пречистителни станици за отпадни води Радовиш Кичево и Струмица

Изградба на Пречистителни станици за отпадни води (ПСОВ) во Радовиш, Кичево и Струмица Инвеститор: Министерство за финансии на РМ, преку Central Financing and Contracting Department (CFCD)

повеќе »»

Изградба на станбено деловен објект – Општина Аеродром

Објект: Изведување на градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.1 (08.01) со подземен паркинг на едно подземно ниво Комплекс источна индустриска зона во Скопје, општина Аеродром Инвеститор: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ                          

повеќе »»